کریستف لاندا (مامور ارشد اجرایی شرکت «اکور») : 13 مهر 1395

قرار است در ۱۰ سال آینده، مأموریت‌های زیادی در سراسر ایران انجام دهیم، شاید در این مدت، ۱۰۰ هتل در ایران بسازیم