نسبت پول با بازار و سرمایه

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد بشر را مبتنی بر سياست پولي فريدمن در جهان مدیریت می‌کنند و ما هم طبیعتا از همین گزاره‌ها در ایران استفاده می‌کنیم و از این سازوکار محدود بی بهره نیستیم.