نقش دوقطبی‌سازی سیاسی در مهندسی سرمایه اجتماعی

بررسی نقش دوقطبی‌سازی و دوقطبی‌نمایی سیاسی در تهییج، تقسیم و تسهیم جامعه در یارکشی و تشکیل سرمایه اجتماعی