نقش دوقطبی‌سازی سیاسی در مهندسی سرمایه اجتماعی

بررسی نقش دوقطبی‌سازی و دوقطبی‌نمایی سیاسی در تهییج، تقسیم و تسهیم جامعه در یارکشی و تشکیل سرمایه اجتماعی

جهانی سازی به سبک فوتبال

اگر بسته به شرایط مختلف نیازهای مختلف و پیچیده ای در زندگی روزمره بوجود آید که انسان ها برای ادامه سیر زندگی خود محتاج جوامع دیگر باشند حال این نیاز طبیعی یا غیرطبیعی(ممدوح یا مزموم) باشد، به تدریج جهانی پیوسته پدید می آید که نیازهای تمام ساکنین خود را باید مرتفع کند.