بررسی مدل جدید قرداد‌های نفتی ایران (2)؛ طبقه مرفه جدید و آینده‌ی انقلاب

فرآیند انقلاب ارتجاعی، بعدِ از میان رفتن بنیان‌گذار آن، می‌تواند توسط طبقه مرفهی صورت پذیرد که به واسطه‌ی ثروت‌های بادآورده ناشی از انقلاب، مرفه گشته‌اند. این ثروت‌ها فرضاً در دوران صدر اسلام می‌توانست در قالب فتوحات و غنائم حاصل از آن پدید آمده باشد و در دوران انقلاب اسلامی هم به صورتی دیگر، مثلاً درآمدهای ناشی از فروش نفت و … .

بررسی مدل جدید قرداد‌های نفتی ایران (1)

همواره نوع نگرش مدیران نفتی به صنعت نفت، برگرفته از شرایط و اقتضائات زمانی بوده است. یعنی مدیران نفت با لحاظ کردن پارامترهای مرتبط با عرصه‌ی نفت و گاز در روزگار خود، اقدام به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مقتضی می‌نموده‌اند.