دسته‌ها
مطالب برگزیده مقالات

گفتمان ملی‌گرایی لیبرال، راهبرد سیاست دولت ریویزیونیست

چکیده

مقاله‌ی پیش رو درصدد است تا به بررسی شخصیتی و تیپولوژی قائلین به خرده گفتمان ملی‌گرایی لیبرال در چارچوب سیاست درب‌های باز اقتصادی و فرهنگی بپردازد و روند حرکت برخی عناصر قائل به این اندیشه را در پیشرفت کشور مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.