رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال | باشگاه استراتژیست‌های جوان
رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال