دسته‌ها
بیع و اقتصاد دکترینال مقالات

دکترین وام در عهد عتیق

 برای شناخت هر قومی و پیروان هر مذهبی باید به اسناد بالا دستی و الهام بخش آنان رجوع نمود. امروزه کتاب مقدس به عنوان سند تفکر استراتژیک یهودیان و مسیحیان  قلمداد می‌گردد. برای شناخت تفکر یهودی و تفکر مسیحی اولین گام شناختن و کسب معرفت نسبت به کتب مقدس آنان است. از آن‌جا که همه‌ی نظامات اقتصادی و تفکرات پارادایمتیک اقتصادی توسط یهودیان در تاریخ اقتصاد دنیا پایه ریزی شده است؛ لذا برای آگاهی یافتن نسبت به کنه جریانات، شریانات، نهادها و جریان‌های اقتصادی باید مفهوم «یهود» را از نو شناخت. چنین شناختی را باید از پارادایم یا چارچوب تصوری و تفکری که توسط کهن‌الگو‌ها، منابع باستانی، وحیانی و نخستین ترسیم می‌گردد، آغاز نمود. برای نمونه قرآن به عنوان کتاب مقدس مسلمانان، یهودیان و مسیحیان را این‌گونه وصف می‌کند: