دسته‌ها
تبیینی دکترینال رویکرد طبقه‌بندی موضوعی مطالب برگزیده مقالات

مثلث نهادسازی اجتماعی اسلامی–ایرانی

جمهوری اسلامی ایران اکنون به عنوان جامعه ای الگو برای بسیاری جوامع دیگر در سطح جهان و به ویژه جهان اسلام مطرح شده است. به همین علت، امام خامنه ای در ماه های اخیر تأکید ویژه ای روی مقولۀ نظام سازی داشته اند، زیرا ایران اسلامی وقتی می تواند ادعا کند الگویی متفاوت از الگوهای موجود در عالم ارائه کرده که بتواند در نسبت با سیستم ها و نظام های موجود، که حاصل نظام سازی مدرن است، سیستم ها و نظام های جانشین و اختصاصی خود را تبیین و ارائه کند.