بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی ایالات متحده از زوایای مختلف

جدیدترین گزارشات انتشار یافته پیرامون وضعیت اقتصاد امریکا حاکی از رکود اقتصاد در سه ماهه اول سال جاری می باشد، وضعیتی که در سه سال گذشته بی سابقه بوده و امیدها برای بهبود اوضاع اقتصادی را به یاس مبدل ساخته است. بر اساس داده های دولتی ایالات متحده، اقتصاد امریکا در سه ماه اول سال… ادامه خواندن بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی ایالات متحده از زوایای مختلف