سازمان ملل یا سازمان دولت آمریکا؟!

 عموم مردم سازمان ملل را سازمان جهانی مستقلی می دانند که در جهت ایجاد و بسط صلح جهانی و حقوق بشر در سطح جهان ایجاد شده است. در صورتی که این گونه نیست و سند رسمی نیروهای مسلح آمریکا پرده از واقعیت بر می دارد. در 14 می 2007 از سوی نیروهای مسلح آمریکا سندی… ادامه خواندن سازمان ملل یا سازمان دولت آمریکا؟!