چطور می‌توان تمدنی برپا کرد، که به فروپاشی منتهی نگردد؟

توئین‌بی “Arnold J. Toynbee” و ویکو “Giambattista Vico”بر این اعتقادند که تمدن‌ها پس از گذار از دو مرحله، به سقوط می‌انجامند: جهل فکر و فرهنگ و دانایی افول و سقوط در اوج خود خط بطلان این نظریه، الگوی داود (ص) در اوّاب بودن جامعه است. ویژگی اصلی داود (ص) به تعبیر قرآن کریم «اواب» بودن… ادامه خواندن چطور می‌توان تمدنی برپا کرد، که به فروپاشی منتهی نگردد؟