منظومه شمسی به مثابه آیت وجود انسان

استاد حسن عباسی در دقیقه ی ۲۴ از جلسه ۲۴۲ کلبه کرامت آیت منظومه شمسی را این چنین بیان می کنند: منظومه ی شمسی در نسبت با حقیقت، آیت وجود انسان است. و خورشید، آیت نور حقیقت؛ کره ی زمین آیت قلب انسان؛ ماه آیت علم؛ آفتاب آیت نور ایمان و مهتاب آیت نور علم… ادامه خواندن منظومه شمسی به مثابه آیت وجود انسان