مذاکره با آمریکا و برآورد وضعیت در مکاتب مختلف

در این مدل آن که باید ثابت باشد و دیگر انعطاف داشته باشد ایران است که باید ثابت باشد و آمریکا انعطاف داشته باشد. اگر ایستادگی صورت بگیرد در همین مواضعی که در چند سال اخیر مشاهده شده که آمریکا مدام عقب‌نشینی کرد، حتماً این روند عقب‌نشینی‌ها و این روند فراز و فرودها رقم خواهد… ادامه خواندن مذاکره با آمریکا و برآورد وضعیت در مکاتب مختلف