از اقتداء به معصوم تا اقتداء به

همواره در طول 150سال گذشته یکی از پرسش‌ها و دغدغه های بنیادین و اصلی جریان روشنفکری و اندیشمندان ایرانی و شاید تا حدودی هم علمای دین، نسبت شناسی فرهنگِ حاکم بر جهان، فرهنگ اسلامی و سنت ایرانی بوده است. در این خصوص، برخی طریق عقلاییِ امکان جمع این سه جهان معرفتی را پیموده و حکم… ادامه خواندن از اقتداء به معصوم تا اقتداء به

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در مقالات