سازمان ملل یا سازمان دولت آمریکا؟!

 عموم مردم سازمان ملل را سازمان جهانی مستقلی می دانند که در جهت ایجاد و بسط صلح جهانی و حقوق بشر در سطح جهان ایجاد شده است. در صورتی که این گونه نیست و سند رسمی نیروهای مسلح آمریکا پرده از واقعیت بر می دارد.

Joint publication

در 14 می 2007 از سوی نیروهای مسلح آمریکا سندی رسمی  با نام «دکترین نیروهای مسلح ایالات متحده» منتشر شد که پرده از این واقعیت برمی داشت که نه تنها سازمان ملل سازمانی مستقل نیست بلکه زیر مجموعه ای از واحد CMOC (مرکز فرماندهی عملیات های نظامی و غیر نظامی) نیروهای مسلح آمریکاست.

در صفحه  132 این سند در تعریف این مرکز این گونه آمده است:

CMOC ، متشکل از نمایندگان نظامی، غیر نظامی، ایالات متحده و آژانس های چند ملیتی درگیر در عملیات ها می باشد.

comc

در صفحه ی بعدی این سند، نمودار ساختار سازمانی این مرکز آمده است که بخش های اصلی آن شامل بخش نظامی، سازمان ملل، آژانس های ایالات متحده و صلیب سرخ است.

FIGURE

یونیسف، برنامه ی جهانی غذا، دپارتمان عملیات حفظ صلح، کمیسریای عالی پناهندگان و سایر آژانس های سازمان ملل، بخش هایی از سازمان ملل هستند که در ذیل  CMOC قرار دارند. در ادامه  ترجمه ی فارسی نمودار را مشاهده می فرمایید.

cmoc

متن اصلی سند مذکور را می توانید از اینجا دانلود کنید. همین مطلب در صفحه ی 53 نسخه ی 2013 این سند هم آمده است

نوشته خانم مهدیه منافی

2 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید