آیا حقوق بشر همان Human Rights است؟

اتیمولوژی واژه Rights:

Right: something that you are morally, legally or officially allowed to do or have. (I)

          Moral: relating to the principles of what is right and wrong, and with the difference between good and evil. (II)

درست یا غلط بودن از دیدگاه چه کسی ؟ خوب یا بد بدون از دیدگاه چه کسی ؟ از دید انسان !؟

Legal: allowed, ordered or approved by law. (III)

          Law: the system of rules that citizens of a country, city, state etc. most obey. (IV)

                    Rule: an official instruction that says how things must be done or what is allowed. (V)

                              Official: approved of or done by someone in authority. (VI)

                                        Authority: the power you have because of your official position. (VII)

شخص دارای اختیار وضع قوانین، بر چه مبنایی این قوانین را ایجاد می کند ؟ بر مبنای عقل محدود خود ؟

اتیمولوژی واژه حق:

حق : عدل (VIII)

عدل یعنی هر چیز در جای خود قرار بگیرد . چه کسی می تواند جای صحیح هر چیز را تعیین کند؟
آیا به جز پدید آورنده یک مجموعه ، کسی توانایی جایابی اجزا را دارد ؟ آیا انسان ها خالق خود هستند ؟

نتیجه گیری:

Human Rights

چیزهایی که انسان مجاز است داشته باشد و یا کارهایی که مجاز است انجام دهد .

(بر مبنای اصول تعیین شده توسط انسان های صاحب قدرت)

حقوق بشر
چیزهایی که انسان مجاز است داشته باشد و یا کارهایی که مجاز است انجام دهد .

(بر مبنای اصول تعیین شده توسط خداوند)


پی نوشت:

i: Longman Dictionary
ii: Longman Dictionary
iii: Longman Dictionary
iv: Longman Dictionary
v: Longman Dictionary
vi: Longman Dictionary
vii: Longman Dictionary
فرهنگ لغت معین :viii

نوشته آقای فرهاد قلعه ای 

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید