سلامت بشر و تهدیدات بیولوژیکی آمریکا ۳

به بهانه شیوع بیماری مرگبار ایبولا در غرب آفریقا، بر آن شدیم تا در حد ظرفیت یک رصد استراتژیکی در این قسمت، به جهت گیریهای سیاستهای تهدید آمیز آمریکا در برخورد با محیط زیست و سلامت بشر بپردازیم و به دلیل وسعت مباحث، هر بار یکی از موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد: اقلیم غذا… ادامه خواندن سلامت بشر و تهدیدات بیولوژیکی آمریکا ۳