آیا حقوق بشر همان Human Rights است؟

اتیمولوژی واژه Rights: Right: something that you are morally, legally or officially allowed to do or have. (I)           Moral: relating to the principles of what is right and wrong, and with the difference between good and evil. (II) درست یا غلط بودن از دیدگاه چه کسی ؟ خوب یا بد بدون… ادامه خواندن آیا حقوق بشر همان Human Rights است؟

آیا ‌Human rights همان‌ حقوق‌ بشر است؟

“هیومن رایتز” که مهمترین نماد آن اعلامیه جهانی اش است معادل مناسبی برای عبارت حقوق بشر نیست. واژه “رایت” (right) در حالت که به عنوان صفت به کار رود به معنای درست، راست، صحیح، بجا و واقعی است