12 مرد خشمگین | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
12 مرد خشمگین