شکایت ارتش از حسن عباسی، کلبه کرامت | باشگاه استراتژیست‌های جوان
شکایت ارتش از حسن عباسی، کلبه کرامت