کتاب سال 1393 باشگاه استراتژیست های جوان | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
کتاب سال 1393 باشگاه استراتژیست های جوان