کارگروه رصد بازی‌ها در مرکز اشاعه ایمان | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
کارگروه رصد بازی‌ها در مرکز اشاعه ایمان