ولی‌اله سیف (رئیس کل بانک مرکزی) : ۱۱ مهر ۱۳۹۵

سیف استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌ها در پروژه‌های خاص را امکان‌پذیر دانست و گفت: گردشگری یکی از بخش‌هایی است که پروژه‌های آن چنین امکانی را دارند.گردشگری یکی از بخش‌هایی است که پروژه‌های آن چنین امکانی را دارند.