هاشمی رفسنجانی (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) : 5 مهر 1395

صنعت گردشگری می تواند جای فروش نفت را بگیرد. وی با بیان برخی نظرات مثبت و منفی درباره صنعت توریسم و توسعه گردشگری، گفت: در زمانی که ابزار اطلاع رسانی تا عمق خانه های مردم در مناطق دور دست رفته، ترس از ورود توریسم برای القائات فرهنگی، توجیه مناسبی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت بی‌استدلال با صنعت توریسم را ضدیت با منافع ملی دانست.