تفسیر آرم و نشان پزشکی در دو روایت

نماد و نشان پزشکی مدرن (Medicine Symbol) تیرکی است که ماری به دور آن حلقه زده و بالا رفته است. در برخی نشان‌ها نیز به‌جای تیرک، از جامی استفاده می‌شود که مار به دور آن پیچیده و به درون آن می‌نگرد؛ اما پرسش این است که منشأ این نماد پزشکی چیست؟ این آرم از کجا آمده است؟ پاسخ به این پرسش دو روایت دارد.