نخست وزیر بریتانیا | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
نخست وزیر بریتانیا