میلتون فریدمن | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
میلتون فریدمن