مشاور رئیس جمهور | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مشاور رئیس جمهور