مدیر عامل و بنیانگذار شرکت بازی‌سازی یوبی سافت انترتینمنت | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر عامل و بنیانگذار شرکت بازی‌سازی یوبی سافت انترتینمنت