مدیر عامل شرکت بازی‌سازی کونامی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر عامل شرکت بازی‌سازی کونامی