مدیر عامل شرکت بازی‌سازی اِپیک | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر عامل شرکت بازی‌سازی اِپیک