مدیر عامل شرکت بازی‌سازی الکترونیک آرتز | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر عامل شرکت بازی‌سازی الکترونیک آرتز