مدیر‌ کل بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
مدیر‌ کل بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی