متن برنامه عصر با حضور استاد حسن عباسی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
متن برنامه عصر با حضور استاد حسن عباسی