دسته‌ها
سیاسی طبقه‌بندی موضوعی یادداشت‌ها

قرارداد نفتی جدید ایران IPC؛ جزء منتشر نشده برجام

چند سال پیش که کتاب تاریخ دوران راهنمایی‌ام را در دست تورق می‌کردم با خودم فکر کردم چگونه امکان داشت پادشاهان و سران قاجاری مملکت قراردادهای نفتی به این ذلت و حقارت امضا کنند. با تمام وجود و عمق قلب به دست‌اندرکاران آن لعن و نفرین فرستاده و این موضوع که روزی منابع کشورم محصول چپاول عده‌ای جهان خوار قرار گرفته بود زخمی عمیق بر پیکر افتخارات کشورم بود. اما بعد؛ انقلاب شد و اسلام عزیز به صحنه تحولات دنیا برگشت.