عباس آخوندی (وزیر راه، مسکن و شهرسازی) : ۱۱ مهر ۱۳۹۵

در صورتی که محل ساخت هتل در بخش بافت‌های تاریخی و میانی شهرها باشد، به شدت استقبال می‌کنیم، اما در دیگر بافت‌ها امور باید مطابق با طرح جامع شهری پیش برود.