شکاف و دریغ از کورسویی از امید | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
شکاف و دریغ از کورسویی از امید