دسته‌ها
انتقادی رویکرد طبقه‌بندی موضوعی متدولوژی و اپیدمیولوژی مقالات

نقدی بر روش علمی مدرن

در این مقاله سعی شده تا با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات معصومین روش علمی کامل‌تر و جامع‌تری نسبت به روش علمی مدرن، معرفی شود.