سلسله نشست های اندیشه امین | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
سلسله نشست های اندیشه امین