امپریالیسم و سایبر دیپلماسی

ریشه‌ی امپریالیست شدن یک حکومت، جامعه سازی است که در سه مرحله اساسی صورت می‌پذیرد: مرحله اول: شناخت خود مرحله دوم: ساخت خود مرحله سوم: ساخت جمعی و پیرامون (دنیا سازی)