زلمای خلیل زاد | باشگاه استراتژیست‌های جوان
زلمای خلیل زاد