رئیس کل و مدیرعامل شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
رئیس کل و مدیرعامل شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس