رئیس کل و مدیرعامل شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس | باشگاه استراتژیست‌های جوان
رئیس کل و مدیرعامل شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس