رئیس شرکت بازی‌سازی بتزدا | باشگاه استراتژیست‌های جوان
رئیس شرکت بازی‌سازی بتزدا