رئیس سازمان تجارت جهانی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
رئیس سازمان تجارت جهانی