رئیس جمهور رژیم آمریکا 2008- 2016 | باشگاه استراتژیست‌های جوان
رئیس جمهور رژیم آمریکا 2008- 2016