رئیس جمهور رژیم آمریکا ۲۰۰۸- ۲۰۱۶ | باشگاه استراتژیست‌های جوان
رئیس جمهور رژیم آمریکا 2008- 2016