رئیس بانک جهانی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
رئیس بانک جهانی