مدعیان توسعه لطفاً سکوت کنند(۱)؛ انسان انقلابی یا انسان مدنی؟!

    داستان توسعه توسعه داستانی است که در ایران بعد از جنگ تحمیلی و در دولت سازندگی سروده شد و شیپورِ تأیید و تمجید از آن‌را نیز استادان دانشگاهی و تریبون‌داران روشن‌فکر در همان دوره به دست گرفتند و حمایت خود را از آن نشان دادند و سعادت و خیر جامعه را در تحقق… ادامه خواندن مدعیان توسعه لطفاً سکوت کنند(۱)؛ انسان انقلابی یا انسان مدنی؟!