جوزف نای: تلاش‌ها برای کنترل جهانی اینترنت به بحران تبدیل خواهد شد

نظریه پرداز برجسته قدرت نرم در یادداشتی برای اندیشکده مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد تأکید می‌کند که تلاش برای کنترل جهانی اینترنت هنوز جدی نیست و این در آینده سبب زایش بحران خواهد شد.