تماس تلفنی حسن روحانی با اوباما | باشگاه استراتژیست‌های جوان
تماس تلفنی حسن روحانی با اوباما