تماس تلفنی حسن روحانی با اوباما | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
تماس تلفنی حسن روحانی با اوباما